Нашите услуги

В условията на постоянно променящ се стопански климат фирмата се стреми да предложи една наистина квалифицирана счетоводна услуга. Стремим се да бъдем максимално гъвкави..

Документи

От тук може да изтеглите бланки и формуляри на документи свързани с дълготрайни активи, материални запаси, трудови правоотношения..


Закони


Закон за счетоводството отвори
Закон за колективните трудови спорове (КТС) отвори
Закон за данък върху добавената стойност отвори
Закон за данъците върху дохода на физическите лица отвори
Закон за корпоративното подоходно облагане отвори
Закон за местните данъци и такси отвори
Закон за здравословни и безопасни условия на труд отвори

Закон за задълженията и договорите отвори
Закон за националната агенция на приходите отвори
Закон за ограничаване на плащанията в брой отвори
Закон за защита срещу дискриминацията отвори
Закон за социалното подпомагане отвори
Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите отвори
Закон за електронния документ и електронния подпис отвориЗакон за здравното осигуряване отвори
Закон за семейни помощи за деца отвори
Закон за интеграция на хора с увреждания отвори
Закон за защита на личните данни отвори
Закон за административните нарушения и наказания отвори
Закон за общинската собственост отвори
Закон за обществените поръчки отвориЗакон за публичните финанси отвори
Закон за защита на класифицираната информация отвори
Закон за акцизите и данъчните складове отвори


Кодекси


Кодекс на труда отвори

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс отвори

Правилници и други


Класификация на икономическите дейности отвори

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност отвори