Нашите услуги

В условията на постоянно променящ се стопански климат фирмата се стреми да предложи една наистина квалифицирана счетоводна услуга. Стремим се да бъдем максимално гъвкави..

Документи

От тук може да изтеглите бланки и формуляри на документи свързани с дълготрайни активи, материални запаси, трудови правоотношения..


Данни в цифри

Демографски показатели отвори
Семейство отвори
Образование отвори
Заетост на труда отвори
Коефициент на заетост по пол и възрастова група от 20 до 64 години отвори
Равнище на безработица Януари 2014 отвори
Срокове за изплащане на парични обезщетения при безработица отвори
Работна заплата и пенсионна възраст отвори
Данъчни ставки отвори